PM10 во Струмица за 3 часа од 378.98 µg/m3, достигна 460.12 µg/m3 измерени во 20:00 часот. Овие концентрации се за девет пати шпоголеми од максимално дозволените концентрации!