Еколошкото друштво Здравец 2002 од Македонска Каменица во редот на своите активности презема и акции за заштита на Осоговските планини. Така на 02.09.2020 година на Осоговските Планини беше остранета огрома карпa на патот Царев Врв (2085 м) – Руен (2252 м) кои се и двата највисоки врвови на Осоговските Планини.

Оваа карпа преставуваше опасност за многу љубители на природата, а акцијата за реализација на овој проект беше финасирана од страна на БУЛМАК – рудникот во Тораница.

Извор: https://www.facebook.com/ekolosko.drustvo/posts/3315687808470302