ЕКО Календар

ЈАНУАРИ

26 Јануари – Светски ден на образованието за заштита на животната средина – World Environmental Education Day


ФЕВРУАРИ

2 Февруари – Светски ден на водените живеалишта – World Wetlands Day

14 Февруари – Светски ден за зачуваување на енергијата – World Energy Day

18 Февруари – Меѓународен ден на биолошката контрола – International Day of Biological Control


МАРТ

5 Март  – Светски ден на енергетската ефикасност

10 Март – Ден без чад

14 Март – Меѓународен ден против браните, за реките, водата и животот – International Day against dams and for rivers, water and life

15 март – Светски ден на заштита на потошувачите – World Consumer Rights Day

19 Март – Светски ден на ластовичките

21 Март – Светски ден на шумарството- World Forestry Day

22 Март – Светски ден на водите – World Water Day

23 Март – Светски ден на метрологијата – World Meteorological Day

27 Март – Час за нашата планета


АПРИЛ

7 Април – Светски ден на здравјето – World Health Day

22 Април – Светски ден на планетата Земја Earth Day

24 Април – Светски ден за заштита на животните од експерименти над нив

26 Април – Ден на Чернобилската катастрофа

26 Април – Ден на обновливи извори на енергија

26 Април – Светски ден на кучињата водичи

30 Април –  Меѓународен ден за заштита од бучава


МАЈ

1Мај – Светски ден за заштита на носорозите

2 Мај – Светски ден на делфините

3 Мај – Светски ден на сонцето

9 Мај – Меѓународен ден на птиците- International Birds Day 

10 Мај –  Ден на одржливиот развој

12 Мај – Светски ден на фер трговија World Fair Trade Day 

14 Мај – Светски ден на птиците преселници

15 Мај – Меѓународен ден на акција за климата Climate Day

20 Мај – Меѓународен ден на здрави градови

22 Мај – Светски ден за заштита на биодиверзитетот – International Day of Biological Diversity

24 Мај – Европски ден на парковите

28 Мај – Светски ден на пеперутките

31 Мај – Светски ден на борба проотив пушењето- International No Tabacco Day


ЈУНИ

5 Јуни – Светски ден на заштита на животната средина- World Environment Day

8 Јуни – Светски ден на заштита на планинската природа

8 Јуни – Светски ден на океаните- World Oceans Day

15 Јуни – Светски ден на ветровите

17 Јуни – Светски ден на борба проитив опустинувањето и поплавите – World Day to Combat Desertification and Drought

21 Јуни – Ден на Сонцето

24 Јуни – Светски ден на штрковите

26 Јуни – Светски ден против дрогата

ЈУЛИ

11 јули – Светски ден на популацијата – World Population Day


АВГУСТ

9 Август – Меѓународниот ден на домородното население

12 Август – Меѓународен ден на младите – – International Youth Day


СЕПТЕМВРИ

3 Септември – Светски ден за заштита на птиците лешинари

16 Септември – Светски ден за заштита на озонската обвивка- International Day for the Protection of the Ozone Layer

18 Септември – Ден на геолозите

21 Септември – Меѓународен ден на мирот- The International Day of Peace

22 Септември – Ден без автомобили- No Car Day 

Трет викенд во Септември – Да ги исчистиме светот- Clean up the world 

26 Септември – Ден на чисти планини

27 Септември – Ден на туризмот- World Tourism Day

28 Септември – Ден на зелена потрошувашка- Green Consumer Day

29 Септември – Светски ден на гуските


ОКТОМВРИ

1 Октомври – Меѓународен ден на старите луѓе

2 Октомври – Светски ден на домашните животни

4 Октомври – Светски ден за заштита на животните – World Animal Welfare Day

6 Октомври – Светски ден на живеалиштата World Habitat Day

Прва сабота во Октомври – Меѓународен ден на посматрање на птиците

1-7 Октомври – Светска недела на дивите животни- World Wildlife Week

10 Октомври – Ден на благодарност за плодовите од земјата

11 Октомври – Меѓународен ден за намалување на природните катастрофи- International Day for Natural Disaster Reduction

15 Октомври – Меѓународен ден на пешачењето

16 Октомври – Светски ден на храната – World Food Day

17 Октомври – Меѓународен ден на намалување на сиромаштијата

18 Октомври – Ден на пешачењето

20 Октомври – Светски ден на јаболокото

Трет викенд од Октомври – Ден на хранењето на птиците- Feed the Birds Day

24 Октомври – Ден на Обединетите Нации – UN, World Developement Information Day 

31 Октомври – Ден на Црното Море


НОЕМВРИ

Ноември – Месец на борба против зависностите

1 Ноември – Светски ден на вегетеријанството- World Vegetarian Day

3 Ноември – Светски ден на чистиот воздух- World Pure Air Day

4 Ноември – Ден на климатските промени

6 Ноември – Ден на урбаните област

7 Ноември – Ден на науката

8 Ноември – Светски ден на урбаната технологијата

17 Ноември – Светски ден на непушачите

17 Ноември – Ден на еколошкото движење- The Environmental Movement Day

20 Ноември – Светски ден на паравата на детето- Children’s Day

29 Ноември – Ден на борба против трговијата со крзно- Fur Free Friday


ДЕКЕМВРИ

1 Декември – Ден на борба против сидата- World AIDS Day

3 Декември – Светски ден на борба против ловот

5 Декември – Ден на волонтерите- International Volunteer Day

10 Декември – Ден на човековите права – World Human Rights Day

11 Декември – Меѓународен ден на планините – International Mountain Day

29 Декември – Ден на биолошката разновидност