Ако сликите беа со мртви кучиња или мачки, ќе имаше многу “лути” реакции!

Порака и статус кој заслужува целосно внимание. Не смее да се премолчува и заборава кога се работи за голем помор на пчели. Слободно може да се каже дека е убиство на она што е највредно. Се работи за пчели. Се работи за најдрагоцениот природен производ – МЕД!

Фотографиите и FB  статусот на Гоце Мамучевски говорат се.

“Ако сликите беа со мртви кучиња или мачки, ќе имаше многу “лути” реакции …
Ако тоа беа ц***и или танги, ќе беа преплавени со “палци” или “срца”.
За жал, ова се пчели и тие беа убиени од неселективната употреба на пестициди.
Покрај нивниот мед …
Ако тие исчезнат од лицето на Земјата, човештвото (како што го знаеме) ќе има само четири години живот!”

“If the pictures were with dead dogs or cats, there would have been a lot of “angry” reactions …
If it were a tits or a thong, it would be overflowing with “thumbs” or “hearts.”
Unfortunately, these are bees and they were killed by the indiscriminate use of pesticides.
Besides their honey…
If they disappear from the face of the Earth, mankind(as we know it) will have only four years of life!”.