Од табелата може да се видат разликите во симптомите кои се карактеристични за Корана вирусот COVID -19, и истите да се споредат со симптомите за грип и настинка.