Врз основа на член 92 став (3) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18), Министерот за животна средина и просторно планирање донесе РЕШЕНИЕ за прогласување природна реткост за:

  1. Решение за прогласување на Чинар – Охрид за природна реткост

  2. Решение за прогласување на Даб благун – с. Бели за природна реткост

  3. Решение за прогласување на Црна дудинка – Лесново за природна реткост

  4. Решение за прогласување на Карактеристичен геолошки профил – Звегор за природна реткост

Решенијата за прогласување природна реткост се објавени во Сл.весник Број 205 од 7 октомври 2019

извор: Министерство за животна средина и просторно планирање

http://www.moepp.gov.mk/?p=18640