Град Скопје ги награди најдобрите за најголем придонес во

заштитата на животната средина

Градот Скопје ги избра најдобрите на јавниот конкурс за избор на најеколошка компанија, најголем придонес во областа на заштитата на животната средина, најубаво уреден двор (индивидуално домување, колективно домување и институција) и најубав состав и цртеж на тема екологија за ученици од основните и од средните училишта. Овој конкурс беше објавен на 22.03.2019 година и траеше до 15.05.2019 година.
За најеколошка компанија (фирма со успешна примена на стандарди и придонес во зачувувањето на животната средина) е избрана Pro Credit Bank, која е добитник на наградата во износ од 45.000 денари.
Во категоријата за избор на најголем придонес за заштита на животната средина и природата добитник на наградата во износ од 45.000 денари е НУЛА ОТПАД ДОО Скопје.
Целиот текст може да се види на следниот линк:

http://www.skopje.gov.mk/ShowAnnouncements.aspx?ItemID=11534&mid=482&tabId=1