Како дел од новиот концепт за третман на комуналниот отпад и хигиената на јавните површини во градот, граѓаните на Град Скопје заедно со сметките на ЈП „Водовод и Канализација“ ќе добиваат и флаер со упатство за правилно одлагање на нивниот отпад.