Вонредниот инспекциски надзор на ден 03.11.2019 извршен од страна на државниот инспекторат за животна средина, предводен од директорот на институцијата, утврди дека емисијата на ПМ честички, сулфур диоксид и азотни оксиди се во рамките на дозволените граници, и тоа во минимален опсег, вклучително и на печката за медицински отпад која функционираше во моментот на инспекцијата.