22 март – Светски ден на водата!

Под мотото Вода за сите, во 2019 пораката е “Не оставај никој зад себе

Темата за Светскиот ден на водата за 2019 година се одбележува под мотото “Не оставај никој зад себе”. Ова е адаптација на централното ветување на Обединетите Нации во Програмата за одржлив развој до 2030 година: како што напредува одржливиот развој, секој мора да има корист.

Што е Светскиот ден на водата?

Овој Светски ден на водата, 22 март, се однесува на справување со кризата со вода, обраќајќи се на причините зошто толку многу луѓе се оставени зад себе.

Што е проблемот?

Целта број 6 од Одржливиот развој е кристално јасна: вода за сите до 2030 година. По дефиниција, ова значи да не се остава никој зад себе. Но денес, милијарди луѓе сеуште живеат без безбедна вода – во нивните домаќинства, училишта, работни места, фарми и фабрики тие се борат да преживеат и напредуваат.

Маргинализираните групи – жени, деца, бегалци, домородни народи, лица со посебни потреби и многу други – често се занемаруваат, а понекогаш се соочуваат со дискриминација, додека се обидуваат да пристапат и да управуваат со безбедна вода што им е потребна.

Што значи “безбедна вода”?

“Безбедна вода” е стенографија за “безбедна услуга за вода за пиење”: вода која е достапна во просториите, достапна кога е потребно и без загадување.

Зошто е важно?

Кој сте, каде и да сте, водата е вашето човеково право. Пристапот до вода го поткрепува јавното здравје и затоа е од клучно значење за одржлив развој и стабилен и просперитетен свет. Не можеме да одиме напред како глобално општество, додека толку многу луѓе живеат без безбедна вода.

Што е човековото право на вода?

Во 2010 година, ОН го признаа “правото на безбедна и чиста вода за пиење, како и третман на отпадните води како човечко право кое е од суштинско значење за целосно уживање во животот и сите човекови права”.

Човековото право на вода им дава право на сите, без дискриминација, да имаат доволна, безбедна, прифатлива, физички пристапна и достапна вода за лична и за домашна употреба; кој вклучува вода за пиење, лична санитација, перење облека, подготовка на храна и хигиена за лична хигиена и за домаќинство.

Зошто луѓето се оставаат без безбедна вода?

Луѓето се оставени зад себе без безбедна вода од многу различни причини. Следниве се некои од “основите за дискриминација” кои предизвикуваат одредени луѓе да бидат особено обесправени кога станува збор за пристап до вода:

Раса, етничка припадност, религија, раѓање, каста, јазик и националност

Попреченост, возраст и здравствена состојба

Полова припадност

Сопственост, мандат, живеалиште, економски и социјален статус

Другите фактори, како што се деградацијата на животната средина, климатските промени, порастот на населението, конфликтите, присилното поместување и миграциските текови, исто така, може диспропорционално да влијаат на маргинализираните групи преку влијанија врз водата.

Што треба да се направи?

За да не “оставиме никој зад себе”, мора да ги фокусираме нашите напори кон вклучување на луѓе кои биле маргинализирани или игнорирани. Службите за вода треба да ги задоволат потребите на маргинализираните групи и нивните гласови мора да се слушнат во процесите на донесување одлуки. Регулаторната и правната рамка мора да го признаат правото на вода за сите луѓе, а доволно средства мора да бидат прилично и ефикасно насочени кон оние на кои им е најпотребна.

Извор: https://www.worldwaterday.org